ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

  Με τον όρο τοπογραφικό διάγραμμα εννοούμε μια πλήρη τοπογραφική μελέτη, η οποία περιλαμβάνει το στάδιο της αποτύπωσης (λεπτομερής απεικόνιση της επιφάνειας του εδάφους και των επικείμενων κατασκευών με μετρήσεις στο...

  περισσοτερα

 • ΧΑΡΑΞΕΙΣ-ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

  Χάραξη είναι η διαδικασία με βάση την οποία μεταφέρονται γεωμετρικά στοιχεία από ένα τοπογραφικό διάγραμμα και υλοποιούνται στο έδαφος. Τέτοια γεωμετρικά στοιχεία είναι τα σημεία, οι ευθυγραμμίες, οι καμπύλες γραμμές....

  περισσοτερα

 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

  Περιλαμβάνει όλα τα στάδια της κατασκευής ενός έργου: •        Αποτύπωση αρχικής κατάστασης εδάφους •        Χαράξεις εκσκαφών •        Υπολογισμούς χωματισμών-ογκομετρήσεις •        Χαράξεις ξυλοτύπων •        Χαράξεις διαμορφώσεων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων •        Αποτυπώσεις as-built  ...

  περισσοτερα

 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ

  Έχοντας τους κατάλληλους συνεργάτες σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων με τεχνογνωσία και κατάλληλο εξοπλισμό πραγματοποιούμε Αποτυπώσεις Ειδικού Χαρακτήρα όπως:   •        Αποτύπωση και σχεδίαση όψεων, κατόψεων, τομών •        Αποτυπώσεις as-built •        Αποτυπώσεις Αρχαιολογικών...

  περισσοτερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τοπογραφικά Διαγράμματα

Με τον όρο τοπογραφικό διάγραμμα εννοούμε μια πλήρη τοπογραφική μελέτη, η οποία περιλαμβάνει το στάδιο της αποτύπωσης (λεπτομερής απεικόνιση της επιφάνειας του εδάφους και των επικείμενων κατασκευών με μετρήσεις στο ύπαιθρο), την έρευνα και συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών από τις εκάστοτε αρμόδιες Υπηρεσίες (Πολεοδομία, Περιφέρεια, Υπουργεία, Δασαρχείο κλπ.) και την επεξεργασία όλων των παραπάνω για την παραγωγή του τελικού σχεδίου. Το τοπογραφικό διάγραμμα ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζεται συντάσσεται στην κατάλληλη κλίμακα και στο κατάλληλο Σύστημα Αναφοράς. Σήμερα, στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται η σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ'87).

Συνήθεις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται η σύνταξη ενός τοπογραφικού διαγράμματος είναι:

- Έκδοση Αδειών Δόμησης

- Σύνταξη Συμβολαιογραφικών Πράξεων (Μεταβιβάσεις, Συστάσεις κλπ) 

- Βεβαίωση Δασαρχείου

- Καθορισμός γραμμών Αιγιαλού και Παραλίας

- Σύνταξη Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής

- Πράξη τακτοποίησης - Αναλογισμού - Προσκύρωσης

- Οριοθετήσεις ρεμάτων

- Οριοθετήσεις Ιδιοκτησιών

- Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

- Διανομή Οικοπέδων - Αγροτεμαχίων (κατατμήσεις, συστάσεις)

- Τροποποιήσεις Σχεδίου Πόλεως

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ